Statut

Maj 23, 2021

STATUT FUNDACJI PLAC WOLNOŚCI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Fundacja pod nazwą “Fundacja Plac Wolności”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marię Filipowską – Henner aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Kasperka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Kielcach Rynek nr 5 w dniu 25.04.2013 r., repertorium A Nr 3749/2013, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu, ustalonego przez Fundatora Marię Filipowską –Henner.

§ 2
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Miasto Kielce.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla
właściwego realizowania założonych przez siebie celów społecznych i gospodarczych.
§ 5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 6
1. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Zasady przyznawania odznak i nagród ustalone zostaną w Regulaminie Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień.
3. Następcy prawni Fundatora wstępują w jej prawa i obowiązki wynikające z niniejszego statutu, chyba że z ustawy, prawomocnych orzeczeń lub wiążących czynności prawnych wynika co innego.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
Fundacja prowadzi działalność na zasadzie apolityczności i neutralności światopoglądowej.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1. Integracji społecznej i aktywizacji środowiskowej osób mieszkających lub korzystających z przestrzeni miejskiej wokół starych centrów miast i miasteczek.
2. Rewitalizacji centrów miejskich i wspierania lokalnego handlu i usług, a także wszelkich form aktywności gospodarczej służących rozwojowi życia społecznego.
3. Promowania postaw proekologicznych oraz wspierania aktywności społecznej i gospodarczej na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
4. Promowania zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego i zachowania dziedzictwa kulturowego.
5. Wspierania wszelkich form twórczości artystycznej.
6. Rozwoju nowoczesnych środków przekazu kulturowego.

§ 8
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji
następujących celów:

1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
1) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
14) ratownictwa i ochrony ludności,
15) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 9

1. Fundacja prowadzi następujące rodzaje działalności nieodpłatnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

58.11.Z. Wydawanie książek,
58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza,
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
79.19.Z Badania naukowe i prace w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane,
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana,
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
91.01.A Działalność bibliotek,
91.01.B Działalność archiwów,
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej nie sklasyfikowana.
a.i.1.a.i.1. Fundacja prowadzi następujące rodzaje działalności odpłatnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych,
działalność wydawniczą, fonograficzną, filmową oraz w zakresie produkcji artystycznych związanych z wykorzystaniem wszelkich technik multimedialnych,
tworzenie i prowadzenie zespołów artystycznych w tym teatralnych,
organizowanie i współorganizowanie wystaw, wykładów, seminariów, konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych,
upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, za pośrednictwem wszelkich środków przekazu,
tworzenie baz danych o podmiotach współpracujących lub potencjalnie współpracujących z Fundacją w zakresie realizacji jej celów,
tworzenie zbiorów utworów audiowizualnych,
fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace twórcze i naukowo-badawcze,
przyznawanie grantów i dotacji dla organizacji pozarządowych i innych osób prawnych,
organizowanie imprez publicznych mających na celu propagowanie wartości cywilizacyjnej tradycyjnych ośrodków miejskich,
współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą,
organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie dokształcanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy zatrudniania,
organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,
organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji,
współpracę z przedsiębiorcami w formach prawem dopuszczalnych,
upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, w zakresie rewitalizacji centrów miejskich i przedsięwzięć kulturalnych,

§ 11
Dla realizacji swych celów Fundacja może:
– wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji,
– tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne i przedstawicielstwa,
– tworzyć szkoły i uczelnie,
– przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych o celach zbieżnych lub związanych z celami Fundacji,
– zakładać spółki i spółdzielnie i przystępować do nich,
– tworzyć ośrodki mediacyjne i sądy polubowne.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez założyciela Fundacji,
tzn. Marię Filipowską- Henner w kwocie pieniężnej w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych), a w przyszłości także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. W majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1.000,- ( jeden tysiąc ) złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której mowa w § 32 Statutu.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14
1. Dochody fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji , subwencji grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym,
dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy uzna to za korzystne dla Fundacji.
3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacji wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15
1. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 16
Władzami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji,
2) Rada Nadzorcza,
3) Rada Programowa.

Rozdział V
ZARZĄD FUNDACJI
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków i powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
1. Fundator może zostać członkiem Zarządu lub innego organu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji spośród swych członków powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania
członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu;
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.

§ 18
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Zarządu lub każdego z członków Rady, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 19
Zarząd Fundacji:
– reprezentuje Fundację na zewnątrz,
– kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,
– ustala Regulamin Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień,
– przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
– sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
– ustala wielkość zatrudnienie, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
– ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną Fundacji,
– tworzy plany działania Fundacji,
– podejmuje decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych z mocy prawa lub statutu dla innych organów Fundacji lub Fundatora.

§ 20
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
§ 21
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
Rozdział VI
RADA NADZORCZA

§ 22
1. Rada Nadzorcza jest organem sprawujący stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 osób i jest powoływana na czas nieoznaczony.
3. Radę Nadzorcza powołują Fundatorzy, przy czym członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkiem Rady Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Fundator może odwołać Radę Nadzorczej lub każdego z jej członków w każdym czasie.
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady, odwołania, prawomocnego orzeczenia o pozbawieniu praw
publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, a także prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślne.
7. Odwołanie lub stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka (członków) Rady Nadzorczej, następuje równocześnie z powołaniem nowego członka (członków) Rady Nadzorczej.
7. Jeżeli w wyniku odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka (członków) Rady Nadzorczej, nastąpi zmniejszenie liczby członków poniżej 3, a Fundator nie powołuje nowych członków Rady przez okres miesiąca, pozostali członkowie (członek) Rady zobowiązani są do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji.
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
10. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy posiedzeniom Rady.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) Wynagrodzenie ustala Fundator w drodze oświadczenia.

§ 23
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
5. Rada pełni swoje obowiązki kolegialnie może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub czynności prawnych.
6. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być obecni przedstawiciele Fundatorów, jak również członkowie Zarządu.

§ 24
1. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada w szczególności jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
2. Każdy Członek Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.

§ 25
1. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy :
a.1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji, jak również sprawozdań finansowych sporządzanych przez
Fundację,
2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
3) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
4) kontrola bieżącej działalności Fundacji,
5) przyznawanie nagród, stypendiów i wyróżnień, określonych uchwałą Zarządu osobom,
6) dokonywanie czynności prawnych związanych z zatrudnianiem członków zarządu Fundacji,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany celu Fundacji oraz uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji na zasadach określonych w § 34,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.
2. Rada Nadzorcza jest także upoważniona i zobowiązana do powoływania
i odwoływania członków Zarządu Fundacji, jeżeli z powodu zaniechania Fundatorów w tym zakresie, Fundacja nie może prowadzić działalności.

§ 26
Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i
przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 27
Rada Nadzorcza podejmuje także inne decyzje zastrzeżone do jej kompetencji w niniejszym Statucie.

Rozdział VII
RADA PROGRAMOWA
§ 28
1. Rada Programowa składa się z 5 do 15 członków.
1. Radę Programową oraz poszczególnych jej członków może powoływać i odwoływać Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora lub Rady Nadzorczej.
2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady programowej.
3. Uregulowania niniejszego Statutu dotyczące powoływania i ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej stosuje się odpowiednio do członków Rady Programowej

§ 29
1. Rada Programowa zbiera się na pisemny wniosek co najmniej jednego z członków Rady lub Zarządu, nie rzadziej niż raz do roku.
2. Rada Programowa może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli Zarządu Fundacji lub Rady Nadzorczej, a także inne osoby.

§ 30
1. Rada Programowa ma uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności :
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Fundatora, Zarząd lub Radę Nadzorczą;
2. Rada Programowa propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona.

§ 31
Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Rady Programowej.

Rozdział IX

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 32
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów
statutowych.
§ 33
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z Produkcja bielizny
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych , włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej nie sklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Rozdział X

ZMIANA STATUTU
§ 34
Decyzje w sprawie zmiany Statutu mogą być podejmowane w drodze jednomyślnych uchwał Rady Nadzorczej jeżeli okaże się to konieczne dla skutecznego funkcjonowania Fundacji, Fundator zaś nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od przesłania tekstu uchwał na Jego adres.

Rozdział XI

ZMIANA CELU FUNDACJI
§ 35
Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i ich rejestracji przez właściwy Sąd.

Rozdział XII
POŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 36
W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 37
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorcza.

Rozdział XI
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 38
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 39
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
Statut wchodzi w życie z dniem ustalenia.

FUNDATOR:
Maria Filipowska -Henner

Kielce, dnia 18 czerwca 2014 r.